เรื่องทั้งหมดโดย สำนักนำร่อง

จัดอบรมหลักสูตรการนำร่องชั้นสูงและการบริหารงานนำร่อง

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการนำร่องชั้นสูงและการบริหารงานนำร่อง ผ่าน vdo conference โดยมี เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักนำร่อง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเด่นสุทธิ อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า

การฝึกอบรม “หลักสูตรการนำร่องชั้นสูงและการบริหารงานนำร่อง” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำร่องชั้นอาวุโส การออกแบบหลักสูตรจะอ้างอิงจากที่กำหนดใน IMO กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการนำร่อง และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้นำร่องที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 11 คน โดยรุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 และรุ่นที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรมเจ้าท่า สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ และสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริหารงานนำร่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้กิจการนำร่องของประเทศเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

 

ในการนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคในการบริหาร” แก่เจ้าพนักงานนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันได้คำนึงถึงความประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) และมีการรวมกลุ่มธุรกิจทางเรือมากขึ้น ส่งผลให้ขนาดของเรือในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความยาวมากขึ้นกว่าเดิม จึงจำเป็นต้องใช้ระดับความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก ประกอบด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องมือช่วยการเดินเรือที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้นำร่องจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการนำร่องเรือใหญ่และรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำร่องควรจะต้องได้รับการเตรียมความรู้ในด้านการบริหารงานและทรัพยากรที่มีของสำนักนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการประชาชนและพัฒนาการนำร่องของประเทศชาติต่อไป