ีรายงานประชุมแก้ไขกฎกระทรวง

เมื่อวันที่4มีนาคม2562 นาย นาย สมชาย สุมนัสขจรกุล  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าและ เรือตรี เสนีย์ มัชฉิมวงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักนำร่องได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้นำร่อง โดยได้มีผู้มาประชุมมีทั้งภาครัฐและเอกชน  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ นาวาตรี รพีพล อุณยเกียรติ และ นายภัทรพล สุขสำราญ เป็นผู้บรรยาย

รายงานการประชุมร่างแก้ไขกฎกระทรวงการนำร่อง วันที่ 4 มีนาคม 2562

BANGKOK PILOT BUREAU