โครงสร้างและหน้าที่

 

โครงสร้างแบ่งงานภายในและหน้ามีความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่า

       ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ ๒๕๕๘

 

สำนักนำร่อง โครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

(1) งานธุรการ และงานสารบรรณ(งาน รับ ส่ง ร่างโต้ตอบ เก็บ ค้น และพิมพ์)ของสำนัก

(2) งานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ ของสำนัก

(3)รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานของสำนัก

(4) งานบริหารงานบุคคลของสำนัก

(5) การประสานงานทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มวางแผนและพัฒนามาตรฐานการนำร่อง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงองค์ความรู้และพัฒนางานนำร่องในทุกๆด้านให้แก่ผู้นำร่องเพื่อให้ทำการนำร่องด้วยความปลอดภัย
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับการนำร่องเรือเข้า-ออก ในร่องน้ำต่างๆโดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานนำร่อง
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และดำเนินการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานนำร่อง
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กรณีการเกิดอุบัติเหตุในเขตบังคับการนำร่อง เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไข
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบการประกอบกิจการนำร่องที่เหมาะสมกับประเทศไทย
 6. ดำเนินการปรับปรุงและควบคุมการทำงานของผู้นำร่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมาคมนำร่องสากลเป็นผู้กำหนดในฐานะเป็นสมาชิก
 7. กำหนดเขตท่าเรือหรือน่านน้ำใดๆให้เป็นเขตพื้นที่ต้องเดินเรือโดยผู้นำร่อง
 8. ควบคุม ดูแล ตลอดจนเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานนำร่องในเขตพื้นที่ที่ต้องเดินเรือโดยผู้นำร่อง
 9. จัดทำคู่มือ แบบฟอร์ม และออกเอกสารต่างๆที่ใช้การปฏิบัติงาน และดำเนินงานนำร่อง
 10. ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการฝึกอบรม ทดสอบ และสอบผู้สมัครภาคทฤษฎี
 11. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการขุดลอกร่องน้ำ และการสร้างท่าเทียบเรือ การวางทุ่นจอดเรือ/ผูกเรือ การสร้างอู่เรือ การสร้างเครื่องหมายการเดินเรือ ตลอดจนการวางทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือฯลฯในเขตบังคับการนำร่อง
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนำร่องที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. นำร่องเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพฯที่เป็นเขตบังคับการนำร่อง
 2. นำร่องเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือ นอกเขตบังคับการนำร่องในพื้นที่ภาคกลางเมื่อมีการร้องขอให้บริการ
 3. ควบคุม ดูแลการขอใช้บริการนำร่องเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพฯให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการนำร่อง
 4. ดำเนินการฝึกและสอบความรู้ภาคปฏิบัติผู้รับการฝึกเป็นผู้นำร่อง
 5. ดูแลบำรุงรักษาสถานีนำร่องสมุทรปราการ
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนำร่องที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. นำร่องเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกที่เป็นเขตบังคับการนำร่อง
 2. นำร่องเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือ นอกเขตบังคับการนำร่องในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อมีการร้องขอให้บริการ
 3. ควบคุม ดูแลการขอใช้บริการนำร่องเรือเข้า-ออกและเลื่อนที่จอดเรือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานร่องน้ำ การสร้างท่าเทียบเรือ วางทุ่นจอดเรือ/ผูกเรือการสร้างอู่เรือ การสร้างเครื่องหมายการเดินเรือต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 5. รายงานและตรวจสอบสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินการสอบความรู้ภาคปฏิบัติผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนำร่องที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. นำร่องเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นเขตบังคับการนำร่อง
 2. นำร่องเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือ นอกเขตบังคับการนำร่องในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อมีการร้องขอให้บริการ
 3. ควบคุม ดูแลการขอใช้บริการนำร่องเรือเข้า-ออกและเลื่อนที่จอดเรือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 4. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานร่องน้ำ การสร้างท่าเทียบเรือ วางทุ่นจอดเรือ/ผูกเรือการสร้างอู่เรือ การสร้างเครื่องหมายการเดินเรือต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 5. รายงานและตรวจสอบสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือเข้า-ออก และเลื่อนที่จอดเรือในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ดำเนินการสอบความรู้ภาคปฏิบัติผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

BANGKOK PILOT BUREAU