แนะนำผู้ประกอบการ

[popup_cookie only_onscreen sitewide expires=”1 month”]

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์2563 โดยเรือตรี เสนีย์ มัชฌิมวงศ์ ผู้อำนวยสำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม หัวหน้ากลุ่มนำร่องที่ 1 และนางสาวจันทร์เพ็ญ ตรีโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ประชุมร่วมกับบริษัทตัวแทนเรือและผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการนำร่องเรือในเขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำการขอใช้บริการนำร่องเรือผ่านระบบ NATIONAL SINGLE WINDOW  ณ. ห้องประชุมท่าเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต

BANGKOK PILOT BUREAU