เทศสงกรานต์ ที่สำนักนำร่อง

เมื่อวันที่9เม.ย 2564 เจ้าหน้าที่สำนักนำร่อง ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักนำร่องได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระและขอพรจาก เรือเอก ภัทรชัย ไทยสยาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง  ในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลปีใหม่ไทยที่ทำสืบต่อๆกันมาบรรยากาศเต็มด้วยความชื่นมื่น

BANGKOK PILOT BUREAU