เขตท่าเรือกรุงเทพฯ ศรีราชา-แหลมฉบัง เกาะสีชัง

วิธีการคิดค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือกรุงเทพ ศรีราชา-แหลมฉบัง เกาะสีชัง

       เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำไม่เกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) คิดค่าจ้างนำร่อง 2,000 บาทถ้าเกิน 165 ฟุต(50.29 เมตร) ส่วนที่เกินฟุตละ 12 บาท เศษของ 1 ฟุต คิดเป็น 1 ฟุต

สูตร อัตราค่าจ้างนำร่อง = (1.2 * L.O.A.) + 2 * D
L.O.A. = ความยาวตลอดลำเป็นฟุต
D = อัตรากินน้ำลึกสูงสุดเป็นฟุต

1. อัตราค่าจ้างนำร่อง เข้า – ออก

เข้า – ออก เขตที่ 1 = {(1.2 * L.O.A.) + 2 * D} * 1.5
เข้า – ออก เขตที่ 2 = {(1.2 * L.O.A.) + 2 * D} * 1.4
เข้า – ออก เขตที่ 3 = {(1.2 * L.O.A.) + 2 * D} * 1.3

2. อัตราค่าจ้างนำร่องเลื่อนเรือภายในเขตท่าเรือกรุงเทพ

ภายในเขตเดียวกัน = ร้อยละ 30 ของจำนวนค่าจ้างนำร่อง เข้า – ออก
ระหว่างเขตติดต่อกัน = ร้อยละ 40 ของจำนวนค่าจ้างนำร่อง เข้า – ออก
ระหว่างเขต 1 กับเขต 3 = ร้อยละ 50 ของจำนวนค่าจ้างนำร่องเข้า – ออก

3. อัตราค่าจ้างนำร่องเรือยาวเกินกว่าข้อกำหนดของท่าเรือหรือทุ่นผูกเรือต้องเสียค่าจ้างนำร่องเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ยาวเกิน ในอัตราฟุตละ 500 บาท
4. อัตราค่าจ้างนำร่องเลื่อนเรือในร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยาร้อยละ 30 ของจำนวนค่าจ้างนำร่อง เข้า – ออก
5. การเปลี่ยนแปลงเวลาเกินกว่า 12 ชั่วโมง หรืองดโดยผู้นำร่องยังมิได้เดินทางไปที่เรือต้องเสียค่าจ้างนำร่องเพิ่ม 1,000 บาท
6. การเปลี่ยนแปลงเวลาเกินกว่า 12 ชั่วโมง หรืองดโดยผู้นำร่องได้เดินทางไปที่เรือต้องเสียค่าจ้างนำร่องเพิ่ม 2,000 บาท และต้องเสียค่าเสียเวลารอคอย 500 บาท หรือ 800 บาท
แล้วแต่กรณีตามกฎกระทรวง ข้อ 80
7. นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการคิดค่าจ้างนำร่องเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างนำร่องที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

หมายเหตุ   เขตท่าเรือศรีราชา-แหลมฉบัง คิดกึ่งอัตราของเขตท่าเรือกรุงเทพ
กรณีทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน อยู่ในวงเงิน 320,000 บาท

BANGKOK PILOT BUREAU