การนำเรือขนาดใหญ่เทียบท่าแหลมฉบัง

                 เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าที่อยู่ห่างไกลกันมากหรือต่างทวีปกัน ได้เปลี่ยนมาใช้เรือขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะสามารถขนสินค้าได้มากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายลดลง สายการเดินเรือต่างๆได้ร่วมมือกัน โดยใช้เรือขนาดใหญ่ลำเดียวกันในการขนสินค้าของสายการเดินเรือต่างๆ

                    ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเป็นลำดับที่ 21 ของโลก เรือที่มาเข้าท่าเรือแห่งนี้ก็ได้เพิ่มขนาดใหญ่มากขึ้นตามลำดับโดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สำนักนำร่องได้ทำการนำร่องเรือ ONE COLUMBA เรือมีขนาดความยาวตลอดลำ364 เมตร ตามที่กรมเจ้าท่าได้อนุญาตให้เข้าท่าเรือแหลมฉบัง D1 ได้เป็น
กรณีพิเศษซึ่งในช่วงเวลานั้นท่าเรือหลักที่สำคัญตามภูมิภาคต่างๆของโลก มีขีดความสามารถให้เรือที่มีขนาดใญ่ที่สุดในโลก ขนาดความยาวตลอดลำ 399 เมตร เข้าท่าเรือได้


เพื่อสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบังให้มีขีดความสามารถในการรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนำของโลก สำนักนำร่องได้พัฒนาเจ้าพนักงานนำร่องให้สามารถนำร่องเรือขนาดความยาว 399 เมตร จากการฝึกโดยใช้เครื่องมือฝึกจำลอง และจากการปฏิบัติงานในการนำร่องเรือขนาดความยาว 364-367 เมตร จนมีทักษะความชำนาญมากพอที่จะทำการนำร่องเรือขนาดความยาว 399 เมตร ได้แล้ว จึงได้เริ่มให้บริการนำร่องเรือMSC ISTANBUL ซึ่งมีความยาวตลอดลำ 399 เมตร เข้าท่าเรือแหลมฉบัง D1 เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.ด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย

 

 

BANGKOK PILOT BUREAU